نمایش یک نتیجه

کودو خاک

کود و خاک مورد نیاز برای گلدان و گیاه آپارتمانی از نظر مواد تشکیل شده با خاک باغچه متفاوت است.

انتخاب خاک گلدان به نوع گیاه و اندازه گیاه و شرایط محیطی وابسته است.

سبکی ( ماسه ای بودن) یا سنگینی (رسی بودن) خاک پارامتر مهمی برای رشد گیاه است.

مواد غذایی خاک سبک ، به مرور زمان در اثر آبیاری شسته شده و از دست می روند و گیاه دچار

کمبود مواد غذایی می شود. و از طرفی دیگر سنگینی زیاد خاک ، باعث جلوگیری از خروج آب

اضافه می شود و ریشه گیاه به علت کمبود هوا رشد نمی کند و بالا بودن رطوبت آن سبب

پوسیدگی ریشه می شود.

برای داشتن یک بستر مناسب برای رشد گیاه می توان مخلوطی ار خاک باغچه ، کوکوپیت ،

خاک برگ ، پیت ماس و کود دامی پوسیده شده استفاده کرد. بر اساس نوع گیاه و شرایط

محیطی میزان ترکیب هر کدام متفاوت است.

می توان برای غنی سازی خاک از کودهای شیمیایی در فصل رشد استفاده نمود.

به طور کلی باید برای برای رشد گیاه ، خاک مناسب با ساختار و ترکیب مرتبط با نیاز غذایی

آن گیاه مهیا نمود. و برای تقویت گیاه باید خاک آن را با کود های مناسب تغذیه نمود.

ما در اینجا انواع بستر مناسب برای گیاهان و کودهای مناسب آنها را عرضه می کنیم.